MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer


הלוואות ומענקי משרד האוצר בנק מסד הבנק של המורים!


בנק מסד זכה במכרז משרד האוצר להענקת הלוואות למורים ועובדי הוראה ומתן מענקים מותנים לסטודנטים להוראה.


Web Content Viewer
 • החל מחודש יולי 2014, מורים, עובדי הוראה, גימלאים וסטודנטים להוראה יוכלו להיכנס לסניפי בנק מסד ולברר אודות ההלוואות והמענקים המותנים. 

  המסמכים הנדרשים לקבלת ההלוואה או המענקים המותנים: 

  •   הצגת תעודת זהות וספח

  •   שלושה תלושי משכורת / גימלה אחרונים (יש להגיע עם תלושים מקוריים בלבד). 
  •   לסטודנטים להוראה, מכתב זכאות ממוסד הלימודים. 


  להלן מסלולי ההלוואות והמענקים המותנים:

Web Content Viewer