MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

פס"ד ביה"ד לחוזים אחידים

שינוי תנאים מיוחדים להסכם הלוואה על פי פסק דין של ביה"ד לחוזים אחידים.

במסגרת יוזמה של רשויות המדינה (המפקח על הבנקים והיועץ המשפטי לממשלה) להעמיד למבחן שיפוטי דוגמאות טיפוסיות של חוזים בנקאיים, נבחן גם נוסח מסמך "תנאים מיוחדים להסכם הלוואה" (להלן: "הסכם הלוואה") עליו חתמת במסגרת קבלת ההלוואה.

Web Content Viewer