MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

חדשות הבנק

11/09/2016 - איתור פקדונות ללא תנועה וחשבונות של נפטרים

במסגרת מיזם חדש בהובלת בנק ישראל, הופעל ע"י משרד האוצר אתר ייעודי אשר יאפשר לציבור הרחב לבדוק האם קיימים

פקדונות ללא תנועה על שמם או חשבונות על שם לקוחות שנפטרו ולקבל רשימה ופרטי התקשרות של הבנקים בהם אותרו

פקדונות/חשבונות כאמור.

 

מהם "פקדונות ללא תנועה" על פי הגדרות המיזם?

"פקדונות שהתאגיד הבנקאי לא הצליח ליצור קשר עם בעליו סמוך למועד פירעונו במשך חודשיים; לעניין חשבון עובד ושב יראו כמועד הפירעון את היום בו הפך הפקדון לפיקדון ללא תנועה כהגדרתו בסעיף 2 לפקודת הבנקאות, 1941, דהיינו, מתום עשרה חודשים מהיום

שנתקבלה ההוראה האחרונה מבעליו;
לעניין פקדון מתחדש, מועד הפרעון יחשב כמועד החידוש, ובלבד שחלפו עשרה חודשים
ממועד הפקדת הפיקדון".

לתשובת לב - מאחר וההגדרה הנ"ל מתייחסת לפקדונות ללא תנועה גם בחשבונות פעילים, ייתכן ובתוצאות החיפוש באתר יתקבל מידע בגין פקדונות שהלקוח מודע לקיומם.

 

מהם "חשבונות של נפטרים"?

כלל החשבונות על שם הנפטר, הן חשבונות פעילים והן חשבונות פעילים והן חשבונות שאינם פעילים.

 

אלו לקוחות מטופלים במיזם?

המיזם מכיל מידע אך ורק על פקדונות/חשבונות של לקוחות יחידים תושבי ישראל המתנהלים כיום בבנק (לא כולל חשבונות שנסגרו).

איתור הפקדונות ללא תנועה באתר, מבוצע על סמך מספר תעודת זהות + תאריך הנפקה של תעודת הזהות (+ שאלות נוספות) .
לגבי חשבונות נפטרים - יש לספק מספר תעודת זהות של
הפונה ותאריך הנפקת תעודת הזהות וכן מספר תעודת הזהות של הנפטר ותאריך פטירה (+ שאלות נוספות).

 

למי לפנות בבנק לצורך קבלת מידע ראשוני?

מידע ראשוני על פקדונות ללא תנועה בבנק והנחיות לגבי משיכת כספים יינתנו ע"י המוקד הטלפוני שמספרו: 03-5130619.

מידע ראשוני על חשבונות נפטרים יינתן בכל אחד מסניפי הבנק.

 

אופן זיהוי הפונה לקבלת מידע ו/או למשיכת כספים מפקדונות ללא תנועה

קבלת מידע ומתן הוראת למשיכת הכספים מפקדונות ללא תנועה יהיו כפופים לנהלי הבנק בנושא הזדהות לקוחות וביצוע פעולות בהוראות טלפוניות.

 

תנאים לקבלת מידע וביצוע הוראות בחשבונות נפטרים

 

- קבלת מידע על חשבון עיזבון תתאפשר אך ורק בסניפי הבנק לאחר זיהוי היורש על פי תעודת זהות/דרכון ובכפוף לקבלת תעודת פטירה וצו קיום צוואה או צו ירושה של בית משפט מוסמך בארץ.

 

- תשלומים ליורשי המנוח או למי מהם, ייעשו, רק לאחר שהוצגו בפני הסניף בו מתנהל חשבון המנוח, תעודת פטירה וכן צו ירושה או צו קיום צוואה ובהתאם להוראות משותפות בכתב שניתנו מטעם כל היורשים המופיעים בצו, לאחר שזוהו בהתאם לתהליכי הזיהוי של הבנק.

 

- במקרים בהם התמנה מנהל עיזבון, משיכת כספים תיעשה רק בהתאם להוראות מנהל העיזבון ובהתאם לתנאי צו המינוי.

 

האם ניתן להסיר את המידע על הלקוח מהאתר הייעודי לאיתור הכספים?

לקוח יוכל לפנות למוקד הטלפוני/לסניף ולבקש להפסיק להעביר את המידע עליו לאתר זה. ההסרה מהאתר תבוצע לכל היותר תוך חודש וחצי מקבלת הבקשה.

 

לשאלות ופרטים על המיזם ניתן לפנות למוקד הטלפוני במס' 03-5130619 .

או במייל palat-yorshim@fibi.co.il

חזרה לחדשות