MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

חדשות הבנק

21/11/2017 - חוק סליקה אלקטרונית

החל מ- 21.11.2017 החלה בין הבנקים שיטת סליקה חדשה המבוססת על תמונות השיקים במקום השיקים הפיזיים,  בהתאם
ל"חוק סליקה אלקטרונית התשע"ו 2016". השיטה החדשה משפיעה בין היתר על הלקוחות בהתייחס לתהליך ההפקדה והחזרת השיק.
לדף שאלות ותשובות בנושא לחץ כאן.

חזרה לחדשות