MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

חדשות הבנק

05/09/2018 - הרפורמה בקרנות הסל – הודעה ללקוחות ולמחזיקי תעודות סל וקרנות מחקות

הרפורמה בקרנות הסל – הודעה ללקוחות ולמחזיקי תעודות סל וקרנות מחקות

לפרטים נוספים

10/04/2018 - תעודת זהות בנקאית

בהתאם להוראת ניהול בנקאי תקין 425 - "דוחות שנתיים ללקוחות התאגידים הבנקאים" פורסמו הדוחות השנתיים בחשבונות לקוחות יחידים ועסקים קטנים.

לפרטים נוספים

26/11/2017 - שטרות חדשים בעריך 20 ₪ ו - 100 ₪.

שטרות חדשים בעריך 20 ₪ ו - 100 ₪.

לפרטים נוספים

21/11/2017 - חוק סליקה אלקטרונית

החל מ- 21.11.2017 החלה בין הבנקים שיטת סליקה חדשה המבוססת על תמונות השיקים במקום השיקים הפיזיים,בהתאם ל"חוק סליקה אלקטרונית התשע"ו 2016".

לפרטים נוספים

12/06/2017 - החל מתאריך 1.8.2017 ישתנו שעות פעילות מוקד בינלאומי CALL

החל מ- 1.8.2017 ישתנו שעות פעילות מוקד בינלאומי CALL.

לפרטים נוספים