MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

חדשות הבנק

23/02/2016 - רווח נקי של 36.5 מיליון ש"ח ותשואה להון של 7.1% לבנק מסד בשנת 2015

הרווח הנקי של בנק מסד, מקבוצת הבינלאומי, הסתכם בשנת 2015 ב- 36.5 מיליון ש"ח לעומת 38.7 מיליון ש"ח, ירידה של 6% ביחס לשנת 2014.

לפרטים נוספים

18/11/2015 - רווח נקי של 26.7 מיליון ש"ח ותשואה להון של 7.0% לבנק מסד בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015

הרווח הנקי של בנק מסד, מקבוצת הבינלאומי, הסתכם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2015 ב- 26.7 מיליון ש"ח לעומת 35.9 בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 26%.

לפרטים נוספים

17/08/2015 - רווח נקי של 18.6 מיליון ש"ח ותשואה להון של 7.5% במחצית הראשונה של 2015

הרווח הנקי של בנק מסד, מקבוצת הבינלאומי, הסתכם במחצית השנה הראשונה של שנת 2015 ב- 18.6 מיליון ש"ח לעומת 24.7 בתקופה המקבילה אשתקד, ירידה של 25%. הרווח בתקופה המקבילה אשתקד לפני היישום למפרע בגין כללי החשבונאות המקובלים בארה"ב בנושא זכויות עובדים הסתכם ב- 20.9 מיליון ש"ח.

לפרטים נוספים

19/05/2015 - רווח נקי של 10.6 מיליון ש"ח ותשואה להון של 8.7% לבנק מסד ברבעון הראשון.

הרווח הנקי של בנק מסד, מקבוצת הבינלאומי, הסתכם ברבעון הראשון של שנת 2015 ב- 10.6 מיליון ש"ח לעומת 11.4 ברבעון המקביל אשתקד, ירידה של 7%.

לפרטים נוספים