MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

חדשות הבנק

25/02/2015 - רווח נקי של 36.2 מיליון ש"ח ותשואה להון של 7.5% לבנק מסד בשנת 2014.

הרווח הנקי של בנק מסד, מקבוצת הבינלאומי, הסתכם בשנת 2014 ב- 36.2 מיליון ש"ח, ירידה של 14% ביחס לשנת 2013. ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכם הרווח הנקי ב- 4.3 מיליון ש"ח, לעומת 12.2 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד.

לפרטים נוספים

17/11/2014 - רווח נקי של כ-11 מיליון ש"ח לבנק מסד ברבעון השלישי של שנת 2014

בנק מסד, מקבוצת הבינלאומי, רשם ברבעון השלישי של שנת 2014 רווח נקי של 11.0 מיליון ש"ח, לעומת 8.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 24%. בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014 הסתכם הרווח הנקי ב- 31.9 מיליון ש"ח, לעומת 29.9 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 7%.

לפרטים נוספים

18/06/2014 - רווח נקי של 10.7 מיליון ש"ח לבנק מסד ברבעון השני של שנת 2014

בנק מסד, מקבוצת הבינלאומי, רשם במחצית השנה הראשונה של שנת 2014 רווח נקי של כ- 21 מיליון ש"ח בדומה לתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון השני של שנת 2014 הסתכם הרווח הנקי ב- 10.7 מיליון ש"ח, לעומת 11 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד.

לפרטים נוספים

19/05/2014 - רווח נקי של 10.2 מיליון ₪ לבנק מסד ברבעון הראשון של שנת 2014

בנק מסד, מקבוצת הבינלאומי, רשם ברבעון הראשון של שנת 2014 רווח נקי של 10.2 מיליון ש"ח לעומת 10.0 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 2.0%.

לפרטים נוספים