MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

חדשות הבנק

20/11/2013 - רווח נקי של כ- 30 מיליון ש"ח לבנק מסד ברבעון השלישי של שנת 2013.

בנק מסד, מקבוצת הבינלאומי, רשם בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2013 רווח נקי של 29.9 מיליון ש"ח, לעומת כ- 32.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, קיטון של 8%.

לפרטים נוספים

15/08/2013 - רווח נקי של 11 מיליון ש"ח לבנק מסד ברבעון השני של שנת 2013.

בנק מסד, מקבוצת הבינלאומי, רשם במחצית השנה הראשונה של שנת 2013 רווח נקי של 21 מיליון ש"ח, לעומת כ- 20 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 5%.

לפרטים נוספים

20/02/2013 - גידול של 20% ברווח הנקי של בנק מסד בשנת 2012 - רווח נקי של 44.5 מיליון ₪.

בנק מסד, מקבוצת הבינלאומי, רשם בשנת 2012 רווח נקי של 44.5 מיליון ש"ח, לעומת 37.0 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון הרביעי של שנת 2012 הסתכם הרווח הנקי ב- 12.0 מיליון ש"ח, לעומת 10.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 11%.

לפרטים נוספים

20/02/2013 - רווח נקי של 10 מיליון ₪ לבנק מסד ברבעון הראשון של שנת 2013.

בנק מסד, מקבוצת הבינלאומי, רשם בשנת 2012 רווח נקי של 44.5 מיליון ש"ח, לעומת 37.0 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון הרביעי של שנת 2012 הסתכם הרווח הנקי ב- 12.0 מיליון ש"ח, לעומת 10.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 11%.

לפרטים נוספים