MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

חדשות הבנק

22/08/2012 - רווח נקי של 20.1 מיליון ש"ח לבנק מסד במחצית השנה הראשונה של שנת 2012.

בנק מסד, מקבוצת הבינלאומי, רשם במחצית השנה הראשונה של שנת 2012 רווח נקי של 20.1 מיליון ש"ח, לעומת 16.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של 22%.

לפרטים נוספים

23/05/2012 - רווח נקי של 10.3 מיליון ₪ לבנק מסד ברבעון הראשון של שנת 2012.

בנק מסד, מקבוצת הבינלאומי, רשם ברבעון הראשון של שנת 2012 רווח נקי של 10.3 מיליון ש"ח, לעומת 9.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד, גידול של כ- 8%.

לפרטים נוספים

29/02/2012 - גידול של 14% ברווח הנקי של מסד לשנת 2011

בנק מסד, מקבוצת הבינלאומי, רשם בשנת 2011 רווח נקי של 37 מיליון ש"ח, לעומת 32.5 מיליון ש"ח בתקופה המקבילה אשתקד. ברבעון הרביעי של שנת 2011 הסתכם הרווח הנקי ב- 10.8 מיליון ש"ח, לעומת 6.8 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 59%.

לפרטים נוספים