MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer
 • חשבונות מטבע חוץ


  מטבע חוץ יחידים

  •  החשבון מיועד לכל לקוח תושב ישראל שאינו תאגיד.

  •  בחשבון זה ניתן לנהל חשבון עו"ש ו/או פיקדונות במט"ח במטבעות שונים.

  •  הפיקדונות נושאי ריבית לתקופות שונות.
  •  הריבית - חייבת בניכוי מס הכנסה במקור.


  מטבע חוץ תאגידים

  •  מיועד ללקוחות תושבי ישראל המוגדרים כתאגידים.

  •  בחשבון זה ניתן לנהל חשבון עו"ש ו/או פיקדונות במט"ח במטבעות שונים.

  •  הפיקדונות נושאי ריבית לתקופות שונות.
  •  הריבית - חייבת בניכוי מס הכנסה לפי מס חברות בתוקף.


  מטבע חוץ בעלי פטור

  •  מיועד לעולים חדשים או לתושבים חוזרים .

  •  בחשבון זה ניתן לנהל חשבון עו"ש ו/או פיקדונות במט"ח במטבעות שונים.

  •  הפיקדונות נושאי ריבית לתקופות שונות.
  •  הריבית - פטורה ממס הכנסה (במקרים שהוגדרו בחוק)


  מטבע חוץ פיצויים

  •  מיועד למקבלי פיצויים לנרדפים הנאצים.

  •  בחשבון זה ניתן לנהל חשבון עו"ש ו/או פיקדונות במט"ח במטבעות שונים.

  •  הפיקדונות נושאי ריבית לתקופות שונות.
  •  הריבית - פטורה ממס הכנסה (במקרים שהוגדרו בחוק)


  מטבע חוץ לתושבי חוץ

  •  מיועד לתושבי חוץ תושבים ארעיים וישראלים המתגוררים בחו"ל .

  •  בחשבון זה ניתן לנהל חשבון עו"ש ו/או פיקדונות במט"ח במטבעות שונים.

  •  הפיקדונות נושאי ריבית לתקופות שונות.
  •  הריבית - פטורה ממס הכנסה (במקרים שהוגדרו בחוק) 


Web Content Viewer