MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer
 • חסכון במט"ח

  בנק מסד מאפשר לך לפתוח חיסכון במטבע חוץ לתקופה גמישה, 

  החל מ-3 חודשים ומעלה לכל מטרה בהוראת קבע.


  תנאי החיסכון:

  • תקופה: החל מ-3 חודשים ומעלה לפי בחירתך.

  • סכומי ההפקדה: מינימום $50 מקסימום $10,000 לחודש או סכומים שווים במטבע אחר.  
  • מטבעות לחיסכון: דולר ארה"ב, ליש"ט ואירו. 

  הפקדות בהוראת קבע:

   

  תדירות הפקדות: הפקדות חודשיות רצופות.

  ריבית: 

  • סכומי ההפקדה יצברו ריבית בהתאם לתנאי השוק.

  • מיסוי: הריבית חייבת במס כפי שיורה הדין מעת לעת. 
  • מועד הפירעון: חודש לאחר המועד שנקבע מראש כמועד הפקדה אחרון.


  הטבות:

  • פטור מעמלת חליפין ברכישה. 
  • פטור בעת משיכת כספי החסכון במזומן במטבע ההפקדה,ישירות מחשבון החסכון.


Web Content Viewer