MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer


יש לך הודעה חדשה מהבנק!


בעידן שבו היכולת להגיב במהירות היא שקובעת, חשוב יותר מתמיד להישאר מעודכן, בכל מקום, בכל רגע, כל הזמן.  אנחנו, בבנק מסד, מבינים את הצורך שלך להיות תמיד מעודכן. לכן, השקנו עבורך את שירות "בנקאות ישירה בסלולארי".


שירות "בנקאות ישירה בסלולארי" מאפשר לך לקבל עדכונים שוטפים אודות חשבונך באמצעות הודעות טקסט (SMS) הנשלחות ישירות למכשיר הסלולארי שלך.

Web Content Viewer
 • מה יתרונות השירות?

  •  היכולת להיות מעודכן בכל רגע ובכל מקום.
  •  אפשרות תגובה בזמן אמת ובמהירות לכל עדכון.
  •  הגדרה מראש אילו עדכונים תקבל.
  •  מועד קבלת העדכונים - לבחירתך!
  •  ניתן לשנות את סוג המידע הנשלח ומועד שליחתו בכל עת.

  אילו הודעות תוכל לקבל באמצעות השירות?

  •  יתרת חשבון העו"ש שלך.
  •  פעולות אחרונות בחשבונך.
  •  התראות על יתרות ותנועות בחובה ובזכות.
  •  סכום החיוב הקרוב בכרטיסי אשראי.
  •  שערוך פח"ק, פיקדונות ותוכניות חסכון.
  •  שערוך תיק ניירות ערך. 

  איך מצטרפים לשירות?

  ניתן להצטרף אצל הבנקאי שלך בסניף, או באמצעות האינטרנט (ללקוחות המנויים על שירות מסד באינטרנט).

  להצטרפות באמצעות מסד באינטרנט יש לבצע את הפעולות הבאות:
   לצורך אישור ההסכם גש לתפריט "שירותים ומידע כללי" > "אישור הסכם שירותי SMS" ואשר את הסכם ההצטרפות.
   לאחר אישור ההסכם יש לגשת לתפריט "שירותים" > "בנקאות ישירה בסלולארי" ולהגדיר את סוג ההודעות ותדירותם.
   לצפייה בהסכם ניתן לפנות לתפריט "שירותים" > "הצגת הסכם שירותי SMS".

  ניתן לשנות בכל עת את סוגי ההודעות ולעדכן את מספרי הטלפון באמצעות חשבונך במסד באינטרנט.

  מידע אודות זמני קבלת הודעות

  • יתרות ותנועות יישלחו בכל יום עסקים לפי בחירת השעה הרצויה על ידי הלקוח

  • ההתראות יישלחו בכל ימות השבוע, לרבות התראות בימים שאינם ימי עסקים, כגון משיכת כספים ממכשירים אוטומטיים

  • התראות הכוללות מידע על תנועות זכות או חובה שוטפות שבוצעו בחשבון, יתקבלו בסמוך לביצוע הפעולה

  • התראה הכוללת הודעה על יתרה בחשבון מתייחסת ליתרת סוף יום עסקים ותשלח החל מהשעה שנבחרה על ידי הלקוח כשעת התחלה לשידור
  • הערה: לעיתים עלולים להיות עיכובים במסירת המידע שסיבתם נעוצה במגבלות הרשת הסלולארית ו/או כל סיבה אחרת שאינה תלויה במשלוח ההתראה על ידי הבנק.

Web Content Viewer