Web Content Viewer

תנאי שימוש


בנק מסד בע"מ (להלן: "הבנק") מאשר לך גישה לאתר האינטרנט שלו בכפיפות לתנאים המפורטים להלן:

Web Content Viewer
 • הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מו/או חברות הבנות שלו (הבנק, וכל חברה, גורם או גוף הקשורים אליו או אל פ.י.ב.י אחזקות בע"מ או חברות שבשליטתה)ייקראו להלן ("הבנק" או "אנו") מברכים אותך ("המשתמש/ת/ים" או "את/ה") על שבחרת להשתמש באפליקציית הבינלאומי, אשר נועדה לאפשר למשתמשים לקבל מידע כללי אודות הבנק, מוצריו ושירותיו ("התוכן")וכן לצורך קבלת שירותים בנקאיים באמצעות קווי תקשורת ככל שביקשת את השירות, עבור אילו מחשבונותיך המתנהלים בבנק("השירותים הבנקאיים") באמצעות מכשיר נייד הנתמך במערכות הפעלה של Apple (ios) או של אנדרואיד ("המכשיר הנייד"),והכול כפי שיוסבר בהמשך ("האפליקציה").

  1. הסכמה לתנאי ההסכם
  אנא קרא/י בעיון: בעצם התקנת האפליקציה, השימוש בתוכן ו/או בשירותים הבנקאיים ו/או באמצעות סימון "v" בתיבה המיועדת לכך בתחתית הסכם רישיון השימוש באפליקציה ("ההסכם"), הינך מצהיר/ה כי קראת והבנת את תנאי ההסכם וכי הינך מסכימ/ה לכל התנאים המפורטים בו. השימוש באפליקציה כפוף לתנאי השימוש בפורטל האינטרנט https://www.fibi.co.il/AnTermsOfUse.html.

  בשינויים המחויבים. כמו-כן, השימוש באפליקציה לצורך קבלת השירותים הבנקאיים, ככל שרלוונטי עבורך, כפוף לתנאים הקבועים במסמכים אותם אישרת, לרבות הבקשה לקבלת שירותים בנקאיים באמצעות קווי תקשורת ("מסמכי הבנק"), ומסמכים אלה יגברו במקרה של סתירה בין האמור בהם לבין האמור בתנאי ההסכם. אם אינך מסכימ/ה לאי אילו מתנאי ההסכם, הנך מחויב/ת, באופן מיידי, להסיר ולמחוק את האפליקציה מהמכשיר הנייד שברשותך ואינך רשאי/ת לעשות כל שימוש באפליקציה, בתוכן ו/או בשירותים הבנקאיים, בכל אופן שהוא.

  2. תנאי הרישיון
  בכפוף לעמידתך בתנאי ההסכם, הבנק מעניק לך בזאת רישיון מוגבל, אישי, שאינו בלעדי, בלתי עביר ובלתי ניתן להמחאה ו/או להענקת רישיונות משנה, בלתי-מסחרי, ואשר ניתן לביטול באופן מלא בכל עת, להשתמש באפליקציה, בתוכן ו/או בשירותים הבנקאיים על גבי מכשיר נייד שבבעלותך או בשליטתך ("הרישיון"). אין בתנאי הרישיון בכדי להעביר אליך כל זכות באפליקציה או בקשר אליה, אלא רק זכות מוגבלת להשתמש בה בהתאם לתנאי ההסכם.

  השימוש באפליקציה, בתוכן ו/או בשירותים הבנקאיים כפוף גם לעמידתך בתנאי השימוש הרלוונטיים למכשיר הנייד שברשותך.

  3. למי מותר להשתמש באפליקציה
  על מנת להשתמש באפליקציה, אין צורך בביצוע רישום כלשהו ו/או פתיחת חשבון. עם זאת, על מנת להשתמש בשירותים הבנקאיים, יש ראשית למלא ולהגיש את מסמכי ההצטרפות לשירות האינטרנט בחשבון המבוקש, כחלק ממסמכי הבנק. לאחר אישור הצטרפותך לשירות האינטרנט בחשבון, יימסר לך שם משתמש וסיסמא באמצעותם תוכל/י להיכנס גם לאפליקציה ולקבל את המידע, התוכן והשירותים הבנקאיים עבורך ("פרטי ההזדהות באפליקציה"). 

  יחד עם זאת, הבנק יהא רשאי, בכל עת, לחסום את גישתך לאפליקציה, לתוכן ו/או לשירותים הבנקאיים, כולם או חלקם, באופן זמני או לצמיתות, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, במקרים בהם יעלה חשש שהפרת את הוראות ההסכם או את הוראות הדין או משיקולים הקשורים לאבטחת מידע ולניהול סיכונים, בנוסף לכל סעד אחר העשוי לעמוד לרשות הבנק על פי כל דין החל.

  ביכולתך להפסיק את השימוש באפליקציה על-ידי הסרת האפליקציה מהמכשיר הנייד שברשותך.

  4. אילו שימושים אסורים באפליקציה
  אינך רשאי/ת (בין בעצמך ובין על-ידי מי מטעמך): (א) להשתמש באפליקציה לכל מטרה בלתי חוקית, בלתי מוסרית, ו/או בלתי-מורשית ולעשות בה כל שימוש לרעה ו/או שימוש לא סביר ביחס למטרות שלהן נועדה האפליקציה; (ב) לפגוע או לשבש את פעולת האפליקציה; (ג) לעקוף את כל האמצעים בהם משתמש הבנק על מנת להגן על פרטיות המשתמשים; (ד) ליצור מאגר מידע על-ידי הורדה ואחסון שיטתיים של כל או חלק מהתוכן, בין היתר באמצעות כלים אוטומטיים וטכנולוגיות לסריקת מידע, כריית מידע ו/או אחזור אוטומטי או איסוף של מידע מתוך האפליקציה ("crawlers","automated data mining tools" וכו'); (ה) להעביר או להנגיש בכל דרך אחרת, בקשר לאפליקציה, כל וירוס, "תולעת" (worm), סוס טרויאני, באג, רוגלה  (spyware), נוזקה (malware), או כל קוד מחשב, קובץ, יישום או תוכנה אחרים אשר עשויים להזיק, או נועדו להזיק לפעילות האפליקציה; ו/או (ו) להפר אי אלו מתנאי ההסכם. 

  5. הגישה לאפליקציה
  האפליקציה מאפשרת לך, במידה והצטרפת לשירות האינטרנט ותבקש/י זאת, לצפות ביתרתך העדכנית ובשווי תיק ניירות הערך שבחשבונך מיד עם הכניסה לאפליקציה , וזאת מבלי צורך להזדהות באמצעות הזנה של פרטי ההזדהות באפליקציה בכל פעם מחדש. בכל שלב תוכל/י לבטל את השירות על ידי ביטול הבחירה במסך הרלוונטי באפליקציה, והכול בכפוף לאמור בתנאי שירות "נתונים בקליק" לפרטים אודות המידע בו ניתן לצפות באמצעות השירות ניתן להיכנס לקישור: https://www.fibi.co.il/AnCellulrservice.html

  הבנק רשאי לאפשר מעת לעת כניסה לאפליקציה באמצעות אמצעי זיהוי שונים או נוספים ובכפוף לתנאים שייקבעו על ידו.

  6. מדיניות פרטיות
  הבנק מכבד את הפרטיות שלך ומחויב להגן על המידע האישי שאת/ה משתפ/ת עם הבנק. הבנק מאמין כי יש לך את הזכות המלאה להכיר את המדיניות ואת הנהלים של הבנק בנוגע לאיסוף ושימוש במידע המתקבל ממך בשעת השימוש בפורטל. מטרת מדיניות הפרטיות הינה, בין היתר, להסביר את נוהלי הבנק ביחס לפרטיות המשתמשים וכיצד הבנק משתמש במידע הנמסר לו מהמשתמשים או הנאסף על ידו כחלק מביקורך בפורטל. שימ/י לב, מדיניות פרטיות זו אינה חלה על מידע אודות חשבונותיך המתנהלים בבנק ועבורם נתבקשו השירותים הבנקאיים, לפי העניין, ועבור מידע זה תחול מדיניות הפרטיות הקבועה במסמכי הבנק. 
   
  א. אילו סוגי מידע הבנק אוסף אודות המשתמשים בפורטל?

  הבנק אוסף שני סוגים של מידע מהמשתמשים בפורטל:

  הסוג הראשון של מידע שהבנק אוסף הנו מידע אנונימי ואינו מזהה ("מידע לא אישי"). מידע לא אישי הוא כל מידע גלוי אשר זמין לבנק בשעה שהמשתמש/ת משתמש/ת בפורטל ומידע הנמסר אודות המשתמש/ת מצדדים שלישיים, ואינו מאפשר את זיהויו/ה של אותו/ה משתמש/ת. מידע לא אישי כולל מידע אנונימי, טכני וכן מידע שנאסף אודות התנהגות המשתמשים, ועשוי לכלול, בין היתר, את פעילותו/ה של המשתמש/ת בפורטל, שעות הגלישה, נתיב הגלישה, לרבות הדפים והמודעות בהם ביקר/ה המשתמש/ת לפני הגעתו/ה לפורטל, וכיוצ''ב.

  הסוג השני של מידע שהבנק אוסף הנו מידע אישי מזהה ("מידע אישי"). המידע האישי מאפשר לבנק לזהות באופן אישי את המשתמש/ת ובדרך כלל נושא אופי פרטי או רגיש.
  המשתמשים מספקים באופן אוטומטי את כתובת ה- IPשלהם, בהתאם לרשת, למחשב, ו/או למכשיר הנייד בהם הם משתמשים לצורך הגלישה בפורטל ("המכשיר") .כמו כן, בגלישה בפורטל באמצעות מכשיר נייד עשויים להיאסף, באופן אוטומטי, פרטים מזהים נוספים מהמכשיר הנייד כגון: מזהה מכשיר, סוג דפדפן ומידע אודות מיקום גיאוגראפי. מידע זה נאסף על מנת לשפר את חוויית המשתמשים ולמטרות אבטחה.

  בנוסף, הבנק וגופים העוסקים בעיבוד נתונים עבור הבנק, או במתן שירות אחר לבנק, אוספים מידע אישי הנמסר על ידך באופן מודע ומרצונך החופשי במהלך שימושך בפורטל. המידע האישי ייאסף מתוך הפרטים אותם מסרת במסגרת מילוי טופס יצירת קשר, פתיחת חשבון ו/או טפסים נוספים שמילאת בהסכמתך. השימוש בטפסים אלה כפוף לתנאים נוספים ואנו מפצירים בך לעיין בהם לפני השימוש.

  למען הסר ספק, כל מידע לא אישי אשר קשור או מקושר למידע אישי ייחשב למידע אישי.
  הינך מסכימ/ה ומצהיר/ה כי ידוע לך שחלק מהמידע שתידרש/י למסור לא נדרש על-פי דין ונמסר לנו מרצונך החופשי, על מנת שנוכל לספק עבורך שירותים מסוימים, וכי הינך מסכימ/ה כי נשמור את המידע שסיפקת לנו במאגרי המידע של הבנק.

  ב. מטרות איסוף ושימוש במידע

  1. הבנק וגופים העוסקים בעיבוד נתונים עבור הבנק, או במתן שירות אחר לבנק משתמשים במידע לא-אישי על מנת:
      לעשות שימוש בו לצרכים סטטיסטיים, אנליטיים ומחקריים, לצורך התאמה, פיתוח ושיפור הפורטל והשירותים הניתנים במסגרתו וכן לצרכים פרסומיים של הבנק.

  2. הבנק וגופים העוסקים בעיבוד נתונים עבור הבנק, או במתן שירות אחר לבנק, משתמשים במידע אישי על מנת:

  ·להתאים, לפתח ולשפר את הפורטל והשירותים הניתנים במסגרתו;

  ·להשיב לשאלות המשתמש/ת אודות השימוש בפורטל וכן להעניק שירותי תמיכה טכנית;

  ·ליצור קשר עם המשתמש/ת עבור מוצרים ו/או שירותים שהביע/ה בהם עניין, במידה וביקש/ה זאת.

  ·לקדם מהלכים שיווקיים של הבנק והפורטל בפרט.

  ג. שיתוף מידע אישי עם צדדים שלישיים 

  אנו רשאים לשתף צדדים שלישיים במידע אישי אך ורק במקרים הבאים: (א) על מנת לעמוד בדרישות כל דין; (ב) לצורכי הליך משפטי, צווים, לרבות צווי גילוי או בקשת רשות ממשלתית, רגולטורית ו/או כל רשות מוסמכת אחרת; (ג) על מנת לאכוף מדיניות פרטיות זו או את תנאי השימוש, לרבות במסגרת חקירה של הפרות אפשריות של מדיניות הפרטיות או תנאי השימוש; (ד) על מנת לגלות, למנוע או לטפל באופן אחר בתרמית, בהונאה, בשימוש לרעה או בסוגיות אבטחה ובטחון וכן בבעיות טכניות; (ה) על מנת להשיב לבקשות תמיכה של משתמשים; ו/או (ו) על פי אישור מפורש שלך לפני הגילוי.


  ד. מדיניות השימוש בעוגיות ("Cookies") וטכנולוגיות אחרות

  בעת השימוש בפורטל ו/או כחלק מהליך הגעתך לפורטל, לרבות באמצעות קמפיינים שיווקיים שלנו ברשתות החברתיות, אנו עשויים להשתמש בטכנולוגיות אשר מקובלות ומוכרות בתעשייה ומוכרות כגון "עוגיות" (cookies) ("עוגיות") ותגיות פיקסל ("תגיות הפיקסל").

  העוגיות נשמרות על גבי מכשירך ומאפשרות לנו להפעיל מאפיינים מסוימים באופן אוטומטי, וכן להקל ולפשט את חוויית השימוש בפורטל. ניתן לנטרל את העוגיות. למשל, מרבית דפדפני האינטרנט מאפשרים למשתמשים למחוק עוגיות ממכשירי המשתמשים, לחסום קבלה של עוגיות או לקבל התראות לפני אחסונן של עוגיות. עם זאת, יש לשים לב כי במידה והמשתמש/ת ימחק/תמחק את העוגיות או לא יאפשר/תאפשר את אחסונן, החוויה המקוונת של המשתמש/ת דרך הפורטל עשויה להיפגע. אנא עיינ/י בהוראות אשר מצויות בדפדפן שלך או במסך ה"עזרה" על מנת ללמוד עוד על פונקציות אלה.

  הפורטל אף אוסף ועושה שימוש במידע לא אישי של המשתמש על ידי שימוש בכלי פרסום שונים מטעם חברות פרסום צד שלישי, כדוגמת Google (עם המוצר Google Analytics; מידע נוסף לגבי מוצר זה ניתן לקבל ב: www.google.com/policies/privacy/partners),  ו-Facebook, המוטמעים בפורטל. הבנק יהיה רשאי לשתף מידע לא אישי של המשתמש עם אותן חברות פרסום צד שלישי ואף לקבל מהן מידע לא אישי אודות המשתמש, וזאת למטרות המפורטות בס"ק (ב)(1) לעיל.

  תגיות הפיקסל הן תמונות גרפיות מזעריות המוצבות על גבי דפי הפורטל ומאפשרות לנו לזהות אם ביצעת פעולה מסוימת. כאשר את/ה ניגש/ת לדפים אלה, תגיות הפיקסל מפיקות הודעה על פעולה זו. תגיות הפיקסל משמשות לאיסוף מידע לא אישי ומאפשרות לנו למדוד את התגובות לפעילויות שאנו מציעים על דפי הפורטל, ולשפר את דפי הפורטל ומאמצי השיווק שלנו. 

  7. עמלות
  הבנק שומר לעצמו את הזכות לגבות תשלום ו/או עמלה בגין השימוש באפליקציה, בשיעורים ובמועדים שיהיו קבועים בתעריפון הבנק, בכפוף לכל דין. על השירותים הבנקאיים יחולו עמלות והוצאות בהתאם לתעריפון הבנק. בנוסף, הנך מסכימ/ה ומאשר/ת כי את/ה עשוי/ה להיות מחויב/ת על ידי צדדים שלישיים עבור שימוש באינטרנט, חיבור לרשת ושימוש בחבילת data.

  8. זכויות קניין רוחני
  האפליקציה, התוכן והשירותים הבנקאיים, וכל זכויות הקניין הרוחני הנוגעות להם, לרבות זכויות יוצרים וסימני המסחר (ביחד: "הקניין הרוחני") הם בבעלות הבנק ו/או נמסרו לו ברישיון ומוגנים על ידי דיני הקניין הרוחני בארץ ובעולם. כל זכות שלא הוקנתה לך במפורש על פי תנאי ההסכם תישמר בידי הבנק ונותני הרישיון שלו. אין להעתיק, להפיץ, לשנות, או לעשות יצירה נגזרת של כל תוכן הכפוף לזכויות הקניין הרוחני של הבנק, בכל אופן או בכל אמצעי, אלא אם הדבר הותר במפורש בתנאי ההסכם ו/או על פי כל דין החל. אף הוראה בתנאי ההסכם לא מהווה ויתור על קניינו הרוחני של הבנק על פי כל דין.

  9. זמינות האפליקציה, התוכן והשירותים הבנקאיים
  זמינות ופונקציונאליות האפליקציה, התוכן והשירותים הבנקאיים תלויות בגורמים רבים, אשר אינם מצויים בשליטתו של הבנק, לרבות תוכנה, חומרה, רשתות תקשורת, ספקי שירותים או קבלני משנה של הבנק או צדדים שלישיים אחרים (לרבות אלה המספקים שירותי אחסון ענן ושירותים סלולאריים). הבנק לא יהא אחראי לנזקים שנגרמו כתוצאה משיבוש או תקלה אשר אינם בשליטתו, ככל שעשה מאמץ סביר למנוע אותם. 

  10. מידע המתקבל מצדדים שלישיים
  מידע ונתונים מסוימים המופיעים באפליקציה מתקבלים מצדדים שלישיים ונמסרו לבנק על-ידם או מטעמם. מידע זה נמסר לך כמות שהוא (as is), ללא כל התחייבות או אחריות מכל סוג שהיא, באופן מפורש או מכללא. הבנק אינו מתחייב כי המידע והנתונים המופיעים באפליקציה ואשר התקבלו מצדדים שלישיים כלשהם יהיו מדויקים ו/או חפים מטעויות, והבנק אינו ערב לנכונותם או מהימנותם של מידע ונתונים אלה.

  11. סיכונים הקשורים לרשת האינטרנט ולרשת הסלולר
  הבנק משקיע מאמצים רבים בהגנה מפני סיכונים הטמונים ברשת האינטרנט ובסלולר, ככל שההגנה מפניהם נתונה בידיו. עם זאת, אין ביכולתו ו/או בשליטתו של הבנק למנוע לחלוטין את חדירתן ופעולתן של תוכנות מזיקות וגורמים עוינים כגון וירוסים, "תולעים" (worms), סוסים טרויאניים, באגים, רוגלות (spywares), נוזקות (malwares),או כל קודי מחשב, קבצים או תוכנות אחרות אשר עשויים לפגוע בפרטיותך, לצותת לתעבורת הרשת, לפרוץ למאגרי המידע של הבנק, לשרתים או למחשבים, להתחזות ליישום או לבנק, לבצע תרמיות והונאות מקוונות, להזיק או לחבל בפעילות האפליקציה, התוכן ו/או השירותים הבנקאיים. אנו מפצירים בך לקרוא בעיון את דף ההמלצות וההנחיות בנוגע לאבטחת המידע  https://www.fibi.co.il/Ansafe.html  ולפעול לפי ההנחיות המפורטות בו. אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותו של מי מהצדדים.


  12. שינויים באפליקציה ובתנאי ההסכם
  הבנק רשאי, מעת לעת, לבצע באפליקציה שינויים, לרבות הרחבות, גריעות, שיפורים, התאמות וכל שינוי אחר וכן לעדכן את תנאי ההסכם. הבנק יודיע לך על שינויים מהותיים בדרך שיקבע הבנק (לרבות באמצעות הודעה במסך הבית של האפליקציה), בכפוף לכל דין. המשך שימושך באפליקציה, בתוכן ו/או בשירותים הבנקאיים יעיד על הסכמתך וקבלתך את תנאי ההסכם המעודכנים. 

  13. תנאים מיוחדים הנוגעים לרכיבי צד שלישי
  האפליקציה עשויה להשתמש או לכלול תוכנות, קבצים ו/או רכיבים הכפופים לתנאי רישיונות לרבות רישיונות קוד פתוח של צדדים שלישיים ("רכיבי צד שלישי"). הינך רשאי/ת להשתמש ברכיבי צד שלישי כחלק מ-, או בהקשר עם האפליקציה אך ורק בכפוף לעמידתך בתנאי הרישיון החלים ו/או הנלווים לרכיבי צד שלישי הרלוונטיים. במקרה של סתירה בין תנאי הרישיון של רכיב צד שלישי ותנאים אלו, תנאי הרישיון של רכיב הצד השלישי הרלוונטי יגברו בנוגע לרכיבי צד שלישי אלו בלבד. תנאים אלה אינם חלים על כל רכיבי צד שלישי הנלווים ו/או הכלולים באפליקציה והבנק מסיר כל אחריות הקשורה בכך. את/ה מכיר/ה בכך שהבנק אינו היוצר, הבעלים או מעניק הרישיון של רכיבי צד שלישי, והבנק אינו מעניק כל מצג או התחייבות מכל סוג שהוא, באופן מפורש או מכללא, בדבר איכות, יכולות, תפעול, ביצוע או התאמתו של רכיב צד שלישי זה או אחר. 

  14. כללי
  (א) אין בתנאי הסכם זה כדי לגרוע מכל הסכמה אחרת בין הבנק לבינך ו/או כדי לשנותה, (ב) כל תביעה או הליך משפטי בקשר לאפליקציה, לתוכן ו/או לשימוש בהם יהיו כפופים לחוקי מדינת ישראל ויובאו לדיון בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב, ישראל, ואת/ה מסכימ/ה בזאת לסמכות השיפוט הייחודית והמקומית של בתי משפט אלה. הדין החל והסמכות לדון בכל תביעה או הליך משפטי בקשר לשירותים הבנקאיים ו/או השימוש בהם יהיו כאמור במסמכי הבנק, (ג) תנאי ההסכם אינם יוצרים ולא יתפרשו כאילו הם יוצרים יחסי שותפות, מיזם משותף, יחסי עובד-מעסיק, יחסי שליחות או יחסי נותן-מקבל זיכיון בין הצדדים, (ד) כל הוראה מהוראות הסכם זה אשר תימצא חסרת תוקף או בלתי חוקית או בלתי ניתנת לאכיפה לא תפגע בתחולתן או בתוקפן של יתר הוראות הסכם זה.

  *  *  *

  עדכון אחרון: 11 נובמבר 2018