MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer
 • פקדונות קלאסיים

  מהו פקדון שקלי?

  פקדון שקלי הנו אפיק השקעה על פיו קיימת התחייבות של הבנק לשלם למפקיד ריבית ו/ או הצמדה , על פי תנאי הפקדון.  

  יתרונות:

  -מגוון רב של מוצרים.

  -אפשרות לבצע הפקדה ופירעון ללא עמלות.

  -תנאי הפקדון הנם הבטחה חוזית לאורך כל תקופות הפקדון, ללא תלות בתנודות של היצע וביקוש.

  -מסלולי השקעה: הצמדה לריבית בסיסית, הצמדה למדד המחירים לצרכן, הצמדה למט"ח.

  -ניתן להתאים את הפיקדון הנבחר למצב הכלכלי או לתחזיות הכלכליות עליהן מתבסס כל לקוח תוך אפשרות לקביעת הרווחים

   מראש ע"י הבחירה בריבית קבועה.

  -אפשרות לשינוי הסכום, הזמן ומספר החידושים בכל תחנה.

  -הבטחת קרן בפקדונות שאינם צמודים.


  הפקדונות של בנק מסד:

  פקדונות שקליים:

   פקדונות בריבית קבועה

   פקדונות בריבית משתנה

   פקדונות ברירה


  מט"ח:

   פקדונות מט"ח

   חסכון בתשלומים חודשיים  

Web Content Viewer