MatafRightSideBarPortlet
Web Content Viewer

בבנק מסד מבינים במתמטיקה!


אצלנו תהנה ממועדון העמלות המשתלם ביותר! 


מועדון מורים חופשי נותן לך פטור מתשלום בגין פעולות עו"ש בערוץ ישיר ופעולות עו"ש באמצעות פקיד, בעלות אטרקטיבית של 10 ש"ח בלבד בחודש.

Web Content Viewer

 • סוג הפעולהפירוט ההטבות
  פעולות עו"ש ע"י פקיד

  פעולות בעו"ש המבוצעות באמצעות פקיד: 


  • הפקדת מזומן

  • משיכת מזומן

  • הפקדת שיק

  • פדיון שיק (כולל משיכה בשיק עצמי) 

  • הפקת תדפיסים לבקשתך 

  • העברה / הפקדה לחשבון אחר 

  • פריטת מזומן 

  • תשלום שוברים
  • הרשאה לחיוב חשבון

  פעולות עו"ש בערוץ ישיר

  פעולות עו"ש המבוצעות באופן עצמאי באמצעות ערוץ אוטומטי (אינטרנט, טלפון ממוחשב, מכשירים אוטומטיים):

  • הפקדת מזומן

  • משיכת מזומן

  • הפקדת שיק

  • העברה / הפקדה לחשבון אחר

  • תשלום שוברים
  • הפקת שאילתות בעדכן Web Content Viewer